Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 04.09.2018

002/36 Imsa

Vernegrunnlag: Vestlig sidevassdrag til Glåma i Glommavassdraget. Vassdragets elver, vann og myrer er sentrale deler av et landskap med rolige landformer, med vidder og avrundede fjell. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Imsa er et vestlig sidevassdrag til Glåma i Østerdalen og munner ut i denne ca. 20 km sør for Koppang. Feltet strekker seg fra 1350 moh. til 253 moh., og nesten halvparten ligger over tregrensen. Nordre og Søndre Imssjøen (ca. 600 moh.) er de største vannene. Imsa er typisk for Sør-Hedmarks paleiske landformer med vidde og avrundete fjell. Øvre del av dalen er preget av dødisformer, mens glasifluviale terrasser dominerer lenger ned. Elva transporterer mye løsmasser. Ved utløpet i Østerdalen har Imsa bygget opp en stor elvevifte.

Vegetasjonen har et klart kontinentalt preg der barskogsonen, subalpin sone og lavalpin sone er godt representert. Langs sideelva Eldåa ligger store myrdominerte områder. Blant de østlige karplanteartene finnes en rekke sjeldne arter. Ørretbestanden er god og Imsa er viktig som gyteelv for langtvandrende storørret i Glåma. Elg har viktige sommer- og spesielt vinterbeiter nedenfor Imssjøene. Villrein bruker de øvre områdene. Elvesletta i nordenden av Nordre Imssjøen har høyt artsmangfold, særlig av spurvefuglarter. Naturreservatet Åsdalstjønna i nord, er et rikt våtmarksområde med spesielt god representasjon av ender og vadere. Flere av artene i dette området er rødlistet.

Det er fast bosetning langs de nedre 3 km av elva. Det går vei gjennom hoveddalføret. De vestligste 60 % av feltet er klassifisert som viktig friluftsområde. Jakt og fiske er vanlig. Kulturminnene er i stor grad knyttet til fangstgraver for rein og elg, fiskebuer, samt flere tømmerfløtingsanlegg.

46 % av feltet ligger mer enn 1 km fra inngrep. Vei gjennom hoveddalføret letter framkommeligheten, men innvirker på andel urørt natur. Høydegradienten på ca. 1100 m gir stort biologisk mangfold. Et våtmarksområde er fredet som naturreservat. Imsa er typeområde for Sør-Hedmarks paleiske landformer med vidder og avrundete fjellhøyder.

Fakta

Fylker: Hedmark, Oppland
Kommuner: Storelvdal, Ringebu, Øyer
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 002.KZ
Areal: 502 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Nordre Imssjøen: 0,9 km², 619 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1350 - ca 190 moh