Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 04.09.2018

310/1 Ljøra

Vernegrunnlag: Deler av større vassdrag der store deler, inkludert utløpet, ligger i Sverige. I Norge har vassdraget store skogområder med flere vann. Sammen med Trysilelva er den norske delen av vassdraget sentrale deler av et variert landskap i innlandet, fra høyfjell til lavland. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller og binder sammen vern etter naturmangfoldloven.

Ved Fiskhølmoen. (Foto: Arne Hamarsland, sept.-2001)

Vernet omfatter Ljøra og området forøvrig mellom Trysilvassdraget og riksgrensen. Ljøravassdraget har sine kilder rundt Drevfjället i Kopparbergs län i Sverige.

I nord er Ljøras dalføre forholdsvis trangt. Elva renner her i stryk i et smalt og storsteinet løp oppbrutt av kortere, sakteflytende partier. Sørover vider dalføret seg ut, og i tilknytning til grendesamfunnet Ljørdalen er dalen vid og åpen. Sørover fra Ljørdalen blir dalen igjen trangere. Fra øst kommer flere trange og markerte sidedaler. Gjennom størsteparten av Ljørdalen renner elva gjennom kulturlandskap med gårdsbruk og spredt bebyggelse.

Drevja er sideelv til Ljøra. Dalføret her har en annen karakter. I de øvre deler er den en vid og åpen skogsdal. Ut mot Ljørdalen er dalføret dypere nedskåret i terrenget. I Drevdalen finnes et fåtall spredte gårdsbruk. Vassdraget er preget av få innsjøer og tjern, og forurensingen er relativt liten. Den næringsfattige berggrunnen gir vegetasjonen et karrig preg. Fjellene domineres av heivegetasjon. Under tregrensen finnes store, sammenhengende partier med skrinn furuskog med lav i skogbunnen, men innslaget av gran og bjørk er også betydelig.

Terrenget er lett å ferdes i og har et urørt preg. Det inneholder mange landskapsidyller som gjør det attraktivt i rekreasjonssammenheng. Nedbørfeltet har i tillegg et plante- og dyreliv som gir grunnlag for varierte former for naturopplevelse. De mange hyttene sammen med alpinanlegg viser at vi her har et attraktivt friluftsområde, hvor ski- og turgåing, jakt og fiske er viktige aktiviteter.

Store deler av feltet er vernet etter naturvernloven. Både Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark ligger i deler av området. Her ligger også flere naturreservater: Smoldalen, Kvisleflået og Hovdlia og Grøvelsjøen.

Fakta

Fylke: Hedmark
Kommuner: Engerdal, Trysil
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 310
Areal: 1103 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Vurrusjøen: 5 km², 663 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1460 - ca 400 moh