Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 04.09.2018

312/1 Rotna

Vernegrunnlag: Øvre deler av Rottnan, et vassdrag som har utløp i Sverige. Rotna har flere større vann og er sentrale deler av et variert skogs- og kulturlandskap med stedvis store, instruktive avsetninger som påvirker naturlandskapet. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Elveløp langs kanten av store avsetninger (eskere) fra isavsmeltingsperioden. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Rotna ligger i Finnskogen øst for Glomma i Hedmark fylke. Elva renner til Sverige og passerer riksgrensen ved Rottnemon. I Sveriege kalles elva Rottnan. Flere foto.

Vassdraget er et typisk skogsvassdrag. De store og temmelig øde skogene har en rik fugle- og pattedyrfauna med blant annet sjeldne rovfugler og gode bestander av rådyr og elg.

Nord for Svullrya ligger Rotnedalen naturreservat, der et 1371 daa stort område med kvartærgeologiske formelementer er vernet. Vernet gjelder sentrale deler av eskersystemet som gjør landskapet spesielt. Elva som renner gjennom dette systemet er et godt bidrag til naturmangfoldet i dette landskapet.

De mange kulturminnene særlig knyttet til finsk bosetting, fløting og sagdrift setter sitt spesielle preg på Rotna.

Fakta

Fylke: Hedmark
Kommune: Grue, Åsnes, Kongsvinger
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 312.2Z
Areal i Norge: 261 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Rotnesjøen: 1,1 km², 260 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
581 - ca 200 moh