søk

Vernegrunnlag: Vann i Mangenvassdraget som har utløp i Sverige. Inngår i Soots kanal fra 1849. Store kulturminneverdier er knyttet til vassdraget.

Soot kanalen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Helt sør i Hedmark ligger Mangenvassdraget med innsjøen Skjervangen.

Grasmokanalen (Soots kanal) fra 1849 gjorde det mulig å fløte tømmer fra innsjøen og over til Haldenvassdraget. I dag er innsjøen reguleringsmagasin for kraftverk på svensk side, men reguleringshøyden er bare ca. 1 m. Tømmerfløtingen i Soots kanal er opphørt, men slusene og deler av kanalsystemene er fortsatt bevart.