Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

041/1 Etnevassdraget

Vernegrunnlag: Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap som strekker seg fra fjell, gjennom frodig dal og til fjord. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna og vannfauna (spesielt laks og sjøørret) inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Fra nedre del av vassdraget. (Foto: Per Einar Faugli)

Etnevassdraget ligger på sørsiden av Åkrafjorden. Elva renner ut i fjorden ved Etne.

Vassdraget er kjent for lite berørte fjellområder med stor opplevelsesverdi i form av mektige fosser, vakkert fjellandskap med blinkende vann og frodige daler.

Etter et jevnt fall i begynnelsen faller elva fra ca 600 moh over en kort strekning ned i den vide og åpne Stordalen.  Her ligger Stordalsvann, som er nedbørfeltets største innsjø. Herfra renner elva i rolige partier gjennom et vakkert og frodig kulturlandskap. Litledalselva kommer fra fjellområdene i sør mot Sauda. Den slutter seg til Stordalselva litt før vassdraget renner ut i sjøen ved tettstedet Etne. Litledalselva er utnyttet til kraftproduksjon. Fra samløpet kalles elva Etneelva. På den siste delen går elva i store slynger og buktninger (meandere). Store deler av den nedre delen er forbygd.

Etneelva har meget store verneverdier knyttet til alle undesøkte fagfelt. Geofaglig fremheves flere typer avsetninger som viktige for forståelsen av isavsmeltningens forløp. Mellom Stordalsvatn og fjorden ligger et stort isranddelta med ovenforliggende randmorener fra Yngre Dryas. Her finnes de fleste vegetasjonstyper som er registrert på denne delen av Vestlandet, fra fjellplanter, til varmekrevende arter og kystplanter. Også fuglefaunaen er variert, særlig i de rike edellauskogene.

Vassdraget har et stort utvalg av kulturminner som belyser ressursutnyttingen fra steinalderen til i dag. Mange helleristningsfelter er kjent rundt Stordalsvatnet, hvorav de fleste er fra bronsealderen. Bruteigsteinen på Flåte er et av Vestlandets mest interesante helleristningsfelt.

Etnevassdraget er et mye brukt friluftsområde med flere turisthytter og et godt utbygget rutenett som strekker seg over mot Hardangervidda.

Vassdraget er også et av Vestlandets beste laksevassdrag og er mye brukt av sportsfiskere fra både inn- og utland.

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Etne, Sauda
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 041.Z
Areal:  253 km²

Største vann: 
Stordalsvatnet: 8,5 km²: 51 moh.

Høydenivå: 
1250 - 0 moh