Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

044/1 Røydlandselva

Vernegrunnlag: Vassdragets elver og mange vann er sentrale deler av et variert og åpent kystlandskap med koller og slake dalsider. Elveløpsformer, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Det går flere turruter inn i kystområdet som vassdraget er en del av. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2011)

Røydlandselva er et lite kystvassdrag på vestsiden av øya Stord. Vassdraget har utløp i Storavatn, 3 moh.

Området har et meget oseanisk klima. Topografisk er feltet svært variert. De vestlige lavereliggende delene har et åpent landskap med slake dalsider og koller. Lenger øst er landskapet sterkt kupert, preget av større og mindre toppermellom dalfører som går i ulike retninger. Flere vann med korte elvestrekninger imellom, ligger på rad nedover i hoveddalen. Det øverste, Klovskardvatnet ligger 292 moh. Melsåta (620 moh.) ligger sentralt i nedbørfeltet. I øst når toppene opp i over 700 moh.

I nedbørfeltet finnes de fleste arter og vegetasjonstyper man kan forvente å finne i denne delen av Vestlandet. Fagfeltene botanikk og ornitologi beskriver vassdraget som et verdifullt typevassdrag.

Vassdraget brukes mye til friluftsliv og et nett med merkede ruter fører videre til andre fjellområder på øya.

Fotosider:

044-1_Røydlandselva_Elvestrekning_fotoside.pdf

044-1_Røydlandselva_Storavatn_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Fitjar, Stord
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 044.5Z
Areal: 20 km²

Største vann: 
Klovskardvatnet, 0,7 km²: 292 moh.

Høydenivå: 
749 - 6 moh