Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

045/1 Hattebergvassdraget

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentrale deler av et særpreget og kontrastrik landskap fra høyfjell til fjord, der elver og vann er stedvis svært fremtredende. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til fjorden.

Innover Hattebergvassdraget. (Foto: Arne Hamarsland, juni 1989)

Vassdraget ligger vest for Folgefonni med utløp på østsiden av Hardangerfjorden ved Rosendal. 

De høyereliggende delene av feltet hører til de mest nedbørrike i landet. Nedbørfeltet består av to greiner. Hattebergelva, som har sine kilder ved foten av Folgefonnis sørlige del, drenerer de østlige delene av feltet. Delfeltet er rikt på vann mellom 600 og 1000 moh. med Svatavatnet på 1,3 km som det største. Nedenfor vannet renner hovedelva gjennom flere mindre vann og fra det siste, Prestavatnet, er et stort fall ned til bunnen av Muradalen. I denne dalenden ligger Hattebergfossen som utgjør et markert landskapselement.

Nedbørfeltet gir et instruktivt bilde av glasiale og resente prosesser, samt av isavsmeltingsforløpet. Vassdragets egenart kjennetegnes ved spesielt store moreneakkumulasjoner med ravineutvikling ved Muradalens og særlig Meldalens munning. Vassdraget danner utgangspunkt for turer opp til Folgefonna. Turen opp langs vassdraget er opplevelsesrikt. Selv om nærheten til breen er tydelig, er Hattebergvassdraget et av de få vassdrag i området som ikke er brepåvirket.

Ved fjorden er det en markant konsentrasjon av funn fra hele forhistorisk tid. Funn på Hatteberg tyder på at bygda var et viktig senter i Hardanger i jernalderen. Av nyere tids kulturminner står baroniet i Rosendal (opprettet i 1678) i en særstilling. Hattebergelva- og fossen spiller en sentral rolle i det totale visuelle inntrykket av hage- og parklandskapet. 

Det går vei innover Muradalen til det gamle kraftverket som fortsatt er i drift. De største verneverdiene er knyttet til friluftsinteressene og kulturminneverdiene. 

Fotosider:

045-1_Hattebergvassdraget_Hattebergsdalen_fotoside.pdf

045-1_Hattebergvassdraget_Utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Kvinnherad
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 045.4Z
Areal: 71 km²

Største vann: 
Myrdalsvatnet. 1,6 km², 374 moh.

Høydenivå: 
1426 - 0 moh