Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

046/2 Furebergselva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets bre, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt landskap fra høyfjell til fjord, der øvre deler ligger på Folgefonna. Elveløpsformer, brepåvirkning, skredprosesser, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til fjorden.

Furebergfossen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2011)

Furebergselvi er den nordligste av de tre vassdragene Furebergselvi, Æneselvi og Hattebergvassdraget, som danner et sammenhengende verneområde på vestsiden av Folgefonna. Klimaet er maritimt og de høyereliggende områdene hører til de mest nedbørrike i landet. 

Landskapet er kontrastrikt ved at strekker seg fra bre til fjord over en kort avstand. Flere småvann ligger i øvre del. Breen drenerer via Sauavatnet og Furebergsputten. Dalen er dypt nedskåret og danner en mektig kontrast til den hvite breen. Elvene fra de to vannene går i stryk og foss før samløp. Først under 500 moh. får elva et jevnt fall. Før utløpet i fjorden ligger Furebersfossen. 

Karrig furuskog dominerer vegetasjonen i dalen. Skogen er til dels gammel og sårbare arter som hvitryggspett, gråspett og storfugl finnes.

Vassdraget er tilnærmet urørt, og er velegnet for tradisjonelt friluftsliv. Vassdraget har også stor type- og referanseverdi. Furebergselvi og Æneselvi utfyller hverandre med tanke på å ta vare på vassdragstypen vest for Folgefonna. Den særegne Furubergfossen helt ved utløpet er en attraksjon.

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Kvinnherad
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 046.2Z
Areal: 30 km²
 
Største vann: 
Tveitedalsvatnet: 0,3 km²: 939 moh.

Høydenivå: 
1621 - 0 moh