Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

050/3 Erdalsvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt og kontrastrikt landskap som strekker seg fra høyfjell til fjord. Elveløpsformer med tilhørende avsetninger, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. De fem vernede vassdragene Opo, Kinso, Bjotveitelvi, Erdalsvassdraget og Veig utgjør en helhet ved at de samlet utfyller Hardangervidda nasjonalpark ned til fjorden mot vest og nord.  

Fossestryk i hovedelva i nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 5/7-2011)

Vassdraget ligger på sørsiden av Eidfjorden med utløp i fjorden ved Erdal, 4 km vest for Vik. 

Nedbørfeltet er omgitt av andre vernede vassdrag (Kinso og Bjotveitelvi) og grenser til Hardangervidda nasjonalpark i sør. Hovedelva er orientert sør-nord i et høyfjellslandskap med rolige former i sør, og et villere preg i nord. Sovarenuten (1949 moh.) i sør er høyeste topp. Områdene øst og vest for hovedelva blir drenert av sideelver som i varierende grad har skåret seg ned i landskapet. Sideelva i sørvest er den mest imponerende. Turistforeningens sti fra Kinso til Dalamot følger dalføret. Dalamot ligger innerst i hoveddalføret.

Erdalen er en botndal med bratte dalsider. I nedre del ligger store mengder glasifluvialt materiale på begge sider av dalen. I elveløpet ligger stort sett grovt materiale. Den åpne og vide dalbunnen er rik på myrer. Storelvi som elva kalles her, har et botanisk sett verdifullt meandrerende løp omgitt av vierkratt.

Landskapet er kontrastrikt og variert med store opplevelseskvaliteter. Vassdraget er relativt lite berørt av tekniske inngrep. Selv om feltet har flere interresante og til dels sjeldne plante og fuglearter, ble verneverdiene ikke vurdert isolert, men ble sett i sammenheng med nabovassdragene og Hardangervidda. Til sammen danner de et lite berørt område som strekker seg fra fjord til fjell. Vassdraget er del av et tradisjonsrikt turområde både sommer og vinter.

Vassdraget er kulturhistorisk interessant. Ved Busetevatn ligger det en jernutvinningsplass, og på Bu er det funnet jernvinneovner. Her ligger det også flere gravhauger fra jernalderen.

Fotosider:

050-2_Bjotveitelvi_Terrasser_fotoside.pdf

050-2_Bjotveitelvi_Utløpsområdet_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Eidfjord, Ullensvang
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 050.3Z
Areal: 72 km²

Største vann: 
Busetevatnet, 0,4 km²: 883 moh.

Høydenivå: 
1649 - 0 moh