Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

053/1 Femangerelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Kystnær beliggenhet vest for Hardanger-fjorden. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et landskap som ligger i lavlandet, mellom fjorder. Elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. 

(Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2011)

Femangerelva er et mindre kystvassdrag i Fusa kommune på overgangen mellom Sunn- og Midthordaland. Vassdraget har utløp i Bjørnafjorden, sør for Bergen. 

Yddalselva, som kommer fra Yddalsvatnet, drenerer den østlige delen. Halavasselva drenerer de vestlige områdene. Fra Botsvatnet renner Femangerelva vestover til utløp i sjøen. På denne 1,5 km lange strekningen har elva skåret seg dypt ned i landskapet og har forholdsvis lite fall gjennom den 100 m brede dalbunnen.

Store deler av nedbørfeltet er skogkledd. Flora og fauna er typisk for regionen. Botanisk er feltet artsrikt med en slående kontrast mellom karrige furuskoger og frodigere edellauvskoger hvor hassel, ask og svartor er vanlige arter. I skogene lever flere sårbare fuglearter, bl.a. flere spettearter og rovfugler, og i enkelte av vannene finnes storlom. I de lavereliggende vannene er det funnet flere sjeldne vannlevende insektarter og andre små organismer.

Fotosider:

053-1_Femangerelva_Botsvatnet_fotoside.pdf

053-1_Femangerelva_Elvestrekning_fotoside.pdf

053-1_Femangerelva_Utløpsområde_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Fusa
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 053.7Z
Areal: 23 km²

Største vann: 
Yddalsvatna, 0,6 km²,  229 moh.

Høydenivå: 
768 - 0 moh