Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

055/2 Oselva

Vernegrunnlag: Beliggenhet mellom fjorder, nær større tettsteder. Vassdraget er sentrale deler av et lavereliggende landskap som er preget av geologiske strukturer. Elveløpsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Oselva har sine kilder i Gullfjellet øst for Bergen, og utløp i fjorden ved Os sentrum. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2011)

Oselva har sine kilder i Gullfjellet øst for Bergen og har utløp i fjorden ved Os sentrum.

Området har fjellpartier hvor de høyeste toppene går opp i nesten 1000 moh. Fra Gullfjellet renner hovedvassdraget i sørlig retning. På de første kilometrene går elva i kraftige stryk. Fra Haugsdal og til utløp i Fusafjorden faller elva lite og renner igjennom flere innsjøer. Dalbunnen er flat, flere steder har elva lagt opp grus og sandterrasser. Tettstedet Os ligger ved utløpet.

Vegetasjonen er stort sett karrig, men kalklommer i berggrunnen resulterer i rik flora på enkelte lokaliteter. Reinrosen er mange steder praktfull under blomstringen på forsommeren. Store deler av de elvenære områdene er utnyttet til landbruksformål og bebyggelse. Oselva er en god lakselv. Laksen er kjent for å ha en tidlig oppvandring fra havet, muligens landets tidligste. Vassdraget forøvrig er også rikt på fisk og attraktivt for sportsfiskere.

En turiststi fra Haugsdal i sør til Arna i nord går over Gullfjellet og passerer en ubetjent hytte. Bare riksveien skiller Gullfjellet fra byfjellet i Bergen og det er derfor et viktig terreng for bergenserne.

Fotosider:

055-2_Oselva_Elvestrekning_fotoside.pdf

055-2_Oselva_Hauglandsvatn_fotoside.pdf

055-2_Oselva_Hausdalselvi_fotoside.pdf

055-2_Oselva_Utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Bergen, Os
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 055.7Z
Areal: 110 km²
 
Største vann: 
Hetlefotvatnet, 1,5 km², 39 moh.

Høydenivå: 
962 - 0 moh

Verneplan for vassdrag