Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

059/1 Rylandselva

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på øy i Hordaland. Vassdragets velutviklede innsjøsystem er sentrale deler av et lavereliggende og relativt flatt landskap. Botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier.

Rylandselva ligger på øya Holsnøy, nord for Bergen. Lavlandsvassdraget ligger sentralt på øya og har utløp mot sør, til Herdlefjorden. Skoggrensen går 250 - 300 moh. og høyeste punkt ligger bare 324 moh. Holsnøy utgjør en del av bergartsformasjonen Bergensbuene og dreneringen er sterkt preget av strøkretningen. Nedbørfeltet karakteriseres av et åsrikt landskap rundt et velutviklet vannsystem. Storavatnet, 10 moh., utgjør den sentrale delen av vassdraget og deler nesten øya i to. Utviklingen av elveløpet er naturlig og fluviale prosesser er generelt lite aktive.

Vassdraget har fire fiskearter med til dels gode bestander. Storavatnet har fått nasjonal-regional verneverdi knyttet til biologisk mangfold. Særegne myrområder preger vassdraget og kystfuruskog dominerer skogsområdene. Denne naturtypen, som i stor grad er borte i andre kystvassdrag, karakteriseres som spesiell, ikke minst på grunn av beliggenheten så langt vest. Fuglefaunaen er typisk for kystnære furuskoger, også mer krevende arter finnes. Rødlistede vannfugler, rovfugler og spettearter hekker.

Kulturminneinteressene er store. Kulturminnene representerer bosetting i steinalderen, samt gårds- og utmarksbruk i nyere tid, og er typiske for dette kystdistriktet.

Det er sprengt ut en kanal mellom to av de største vannene og laget demning/overløp mot et tredje, slik at de tre største vannene er knyttet sammen. Ved utløpet av Rylandsvatnet ligger et settefisk-anlegg. Tradisjonelt friluftsliv, i stor grad knyttet til vannrelaterte aktiviteter, er stor og økende.  

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Meland
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 059.2Z
Areal: 25 km²
 
Største vann:
Storavatnet 2,9 km², 10 moh.

Høydenivå: 
324 - 0 moh