Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

060/1 Loneelvi

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på øy i Hordaland. Vassdragets elver, vann og våtmarksområder er sentrale deler av den lavereliggende Osterøya, der det kuperte landskapet er preget av geologiske strukturer. Elveløpsformer, botanikk, fuglefauna og vannfauna (laks) inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Låstadvatnet, 33 moh., ligger i nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2006)

Lonelvi ligger på Osterøya og drenerer mot nord, ut Lonevågen til Osterfjord.

Skoggrensen ligger ca. 500 moh. I sør og øst ligger fjellområder 500-666 moh. Osterøya utgjør en del av bergartsformasjonen Bergensbuene som gir sonemessig variasjon i berggrunnen. Vassdraget ligger i et kupert småskalalandskap som veksler mellom fjell, skog, kulturmark samt vann- og våtmarksområder. I lavere deler ligger flere vann, som drenerer i ulike retninger til Lonevågen. Elv snor seg gjennom landskapet og er flere steder forbygget mot jordbruksområder.

Vassdraget har gode fiskebestander og en produktiv smoltproduksjon. Laksestammen har vært knyttet til forskning i nærmere 40 år og det er utarbeidet driftsplan for anadrom fisk. Vassdraget er regionalt viktig for vannfugl og Borgovatnet er klassisk lokalitet i fylket for overvintring av sangsvaner. Flere rødlistede arter hekker.

Utenom kulturlandskap med tilhørende anlegg er det lite tekniske inngrep. Nedbørfeltet er relativt stort til å være kystnært. Tradisjonelt friluftsliv, bl.a. knyttet til vannrelaterte aktiviteter er stor. Sportsfiske etter laks er viktig. Det er opparbeidet flere friluftsområder.

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Osterøy
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 060.4Z
Areal: 57 km²

Største vann: 
Borgovatnet, 0,6 km²: 34 moh.

Høydenivå: 
666 - 0 moh