Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

062/2 Øvstedalsvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er sentrale deler av et variert dal-, fjord- og fjellandskap. Elva går i fosser og stryk ned dalsidene og ut hoveddalen. Nederst ligger flere markerte fosser. Elveløpsformer med tilhørende aktive prosesser og biologisk mangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Øvstedalsvassdraget ligger i fjellområdet øst for Voss og renner ut i Bolstadfjorden, vest for Veafjorden. Nedbørfeltet når opp i 1115 moh. og vassdraget inngår som en del av et variert fjord-, dal og fjellandskap. Flere sideelver kommer inn fra fjellområdene i nord, øst og vest.

De sørlige delene har strukturbetingete landformer, mens de høyeste områdene har rolige paleiske trekk. Øvstedalen skjærer seg ned i landskapet og er en klart breutformet dal med terskler og markerte bassenger. Elva er stedvis dypt nedskåret og renner for det meste over bart fjell, men feltet har til dels stor mektighet av morene og breelvavsetninger. Fluviale prosesser er aktive og formene upåvirket. Det bratte landskapet medfører aktive prosesser knyttet til skredaktivitet.

Hovednaturtypene fjell, myr og ulike typer skog og kulturmark dominerer. Boreale bar- og lauvskoger er vanligst, men rikere forekomster finnes. Flere delområder har gammel skog. Vannfuglfaunaen er typisk for landsdelen og fossekall er vanlig. Vegetasjonen gir grunnlag for både vanlige og krevende arter. Fire rødlistede spette- og rovfuglarter hekker/bruker området.

Det er store kulturminneinteresser langs vassdraget fra et langt tidsrom. Kulturminnene er typiske for området og har en nær visuell, funksjonell og topografisk tilknytning til vassdraget.

Utenom jordbrukslandskapet med tilhørende anlegg er det lite tekniske inngrep. Selve vannstrengen er urørt bortsett fra tre broer som krysser elva. Friluftslivet er knyttet til tradisjonell bruk og er mye brukt lokalt og av hytteeiere.    

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Vaksdal, Voss
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 062.3Z
Areal: 76 km²
 
Største vann: 
Byvatnet: 0,4 km²: 781 moh.

Høydenivå: 
1115 - 0 moh