Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

064/1 Eikefetelvi

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnært vassdrag der elver og vann er typiske for området og stedvis dominerende i landskapet, Kort avstand fra fjell til fjord sett i forhold til høydeforskjellen. Stor vannføring i elvene og lavt næringsinnhold. Elveløpsformer med tilhørende aktive prosesser og biologisk mangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. 

Eikefetelvi har utspring i kystfjellene øst for Austfjorden og Masfjorden, med utløp i Romarheimsfjorden ved Eikefet. Flere mindre dalfører løper sammen og danner hoveddalen 4 km fra fjorden. Elva går så i et 2 km langt gjel før den når sjøen. Landskapet domineres av små koller som er avgrenset av daler i hovedstrukturretningene. Nær utløpet ved Eikefet er det en større løsmasseavsetning med betydelig grusuttak.

Vassdraget er typisk for de vest‑norske kystfjell med om bl.a. kort lengde i forhold til høydeforskjellen, forholdsvis stor vannføring og lavt næringsinnhold.

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Lindås, Masfjorden
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 064.5Z
Areal: 69 km²

Største vann: 
Kupevatnet: 0,7 km²: 497 moh.

Høydenivå: 
832 - 0 moh

Verneplan for vassdrag