Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

111/2 Toåa

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentrale deler av et typisk og kontrastrikt landskap med kort avstand fra alpine fjell, gjennom sidedaler og dyp hoveddal til utløp i fjord. Isavsmeltingsformer, elveløpsformer og tilhørende biomangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Nauståfossen er godt synlig på lang avstand. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, aug 2010).

 

Toåa drenerer de sørvestlige deler av Trollheimen og har utløp innerst i Todalsfjorden.

Nedbørfeltet er omkranset av høye alpine fjell, stedvis med breer og med bratte dalsider. Landformene i regionen er i hovedsak karakterisert ved nord-sør og øst-vest gående sprekkedaler som er styrt av sprekkemønster i gneiser og granitter av prekambrisk alder. Det typiske trekket med markerte, hengende daler ned mot en hoveddal, er svært fremtredende i Toåas nedbørfelt. Både Nauståa og Romåa er hengende sidedaler til hoveddalen Todalen - Gammelseterdalen. 

Sør i vassdraget ligger de største vannene, Tovatna, 756 moh. Herfra renner Toåa i fosser og fossestryk nordover gjennom Gammelseterdalen til den renner ned innerst i Todalen. Fra øst kommer også sideelva Nauståa inn. I den hengende dalenden ligger Nauståfossen.

Ved utløpet av Romåa flater terrenget ut, og både dalen og elva får et roligere preg. I den nedre halvdel av hoveddalen er det mye løsmateriale. Arealene utnyttes til jordbruk. Under skoggrensen domineres vegetasjonen ellers av furu og bjørk, men hele 13 % av arealet er dekket av myr. Feltet har et stort mang­fold av fuglearter og fuglesamfunn.

Store deler av vassdraget er nå del av Trollheimen landskapsvernområde som ble opprettet i 1987. Det er et svært viktig frilufts­livsterreng for hele landsdelen og er mye brukt til fotturer og skiturer. Trollheimen landskapsvernområde henger sammen med Innerdalen landskapsvernområde.
Ved utløpet ligger Todalsøra naturreservat.

Av nedbørfeltets øvre deler er 44 km2 overført til Driva kraftverk i Sunndalen. Nedre deler av elva er forbygd fordi den er sterkt flomutsatt.

Fotosider:

111-2_Toåa_Nauståfossen_fotoside.pdf

111-2_Toåa_Todalsøra_naturreservat_fotoside.pdf

111-2_Toåa_utløp_fotoside.pdf

 

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Surnadal
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 111.Z
Areal: 252 km²
 
Største vann: 
Tovatna, 2,7 km², 757 moh.

Høydenivå: 
1621 - 0 moh