Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

111/3 Søya

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentrale deler av et typisk og kontrastrikt landskap med kort avstand fra alpine fjell, gjennom sidedaler og klassisk hoveddal til utløp i fjord. Isavsmeltingsformer, elveløpsformer og tilhørende biomangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Restfelt i et ellers omfattende vannkraftutbygget område. Viktig for friluftslivet.

Fra øvre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 16. aug 2010).

Søya ligger på Nordmøre mellom Sunndalen i nord og Todalsfjorden, en indre arm av Halsafjorden, i sør. Vassdraget har utløp til nordsiden av Stangvikfjorden som fjordstrekningen kalles her.

Øvre deler ligger vest i Trollheimen med høyeste topper over 1400 moh i fjellmassivet Blånebba og Trollhøtta. Både hovedelva Søya og den større sideelva Kvenndøla kommer fra disse fjellpartiene sør i nedbørfeltet. Begge renner mot nord de første kilometrene. Kvenndøla dreier etter hvert mot nordvest, mens Søya får en vestlig retning. Der Søya dreier mot vest, kommer elva Tverråa inn fra øst. Ut fra en topografisk vurdering er Tverråa øvre del av vassdraget.

Elvene møtes ved Kvennbøen hvor hoveddalen vider seg ut. Fra litt oppstrøms elvemøtene og videre nedover flere kilometer, er elva kraftig kanalisert.

Riksveien mellom Sunndalsøra og Trondheim følger det flate partiet i nedre del hvor myr og dyrket mark dominerer. Nedre del av elva som tidligere gikk stilleflytende i store, vakre meandere, omgitt av tette oreskoger, er forbygd, kanalisert og rettet ut. Store arealer er dyrket opp. De store naturfaglige verneverdiene i denne delen, blant annet et rikt fugleliv med flere sjeldne spettearter, er ikke lenger tilstede.

I for­bindelse med vernet av Søya ble det lagt vekt på at vassdragene både i nord og sør er be­rørt av kraftutbygging og at det derfor var viktig å sikre et nedbørfelt i dette området.

Trollheimen landskapsvernområde ble opprettet i 1987 og dekker den sørlige og øvre delen av nedbørfeltet.

Fotosider:

111-3_Søya_Kvenndalen_fotoside.pdf

111-3_Søya_nedre_del_fotoside.pdf

111-3_Søya_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Surnadal
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 111.7Z
Areal: 154 km²

Største vann: 
Store Fauskåvatnet, 0,4 km², 579 moh.

Høydenivå: 
1422 - 0 moh