Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

115/1 Fuglevågvassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på Smøla. Vassdraget liogger på strandflaten. Elver, klassiske myrer og mange vann utgjør en dominerende del av det lavtliggende landskapet. Botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Fra nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, aug 2010).

Fuglevågvassdraget ligger på øya Smøla i ytre kyststrøk på Nørdmøre i Møre og Romsdal fylke. Vassdraget har utløp til Fuglvågen på vestsiden av øya.

Vassdraget er et typisk strandflatevassdrag, hele øya ligger på strandflaten.  Vassdraget preges av små sprekkedaler med en øst-vestlig retning. Fuglvågen ligger i en slik sprekkedal. Hoveddreneringen i vassdraget følger forlengelsen av denne helt inn til vannskillet. De mange vannene i nedbørfeltet er alle lange og smale med uregelmessig strandlinje. Terrenget er småkupert, men lavtliggende. Høyeste punkt ligger bare 36 moh. Vannene og de små elvene/bekkene som binder vannene sammen, er derfor verdifulle elementer i landskapet.

Vegetasjonen, som preges av det kjølige, osean­iske klimaet, veksler mellom tørr til fuktig kystlynghei og næringsfattig myrvegetasjon. Skogsvegetasjon mangler. Myrene med sin særegne vegetasjon og sitt dyreliv, og fugleliv har stor verneverdi. Myrene og vannene er viktige hekkeplasser for andefugl, vadefugl og måkefugl. Vinterstid finner svaner og ender næring i vassdraget og sjøen utenfor. Vassdraget nyttes til jakt, fiske og turgåing.

Det karakteristiske landskapet på strandflaten, med sine vann og elver/bekker, klassiske myrområder og tilhørende biologisk mangfold, var grunnlaget for vernet.

Fotoside:

115-1_Fuglevågvassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Smøla
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 115.2Z
Areal: 25 km²

Største vann: 
Storvatnet, 0,4 km², 21moh.

Høydenivå: 
36 - 0 moh