Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

142/1 Kongsmoelva m. Nordfolda

Vernegrunnlag: Vassdraget er viktige deler av et særpreget og kontrastrikt landskap med markerte geologiske strukturer. De to hovedgreinene er ulike og utfyller hverandre. Elveløpsformer, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv, reindrift og samiske interesser.

Skogafossen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Kongsmoelva ligger i Nord-Trøndelag vest for Namdalen, og drenerer deler av de vestre fjellområdene. Kongsmoelva har utløp ved Kongsmoen innerst i Indre Follafjorden. Nordfolda, renner ut i Kongsmoelva ca. 1 km før utløp i sjøen.

Kongsmodalen ligger i sterkt omvandlete kambrosilurske sedimentbergarter, mens Folldal og resten av vassdraget har overveiende granittbergarter. Dette gir de to dalene ulikt preg. De to dalsystemene Kongsmodalen og Nordfolda har forbindelse via Folldalen som er en særpreget dal der dalbunnen har store og flate myrer. Dalsidene er bratte og delvis vegetasjonsdekket. Landskapet er variert og kontrastrikt. Kongsmodalen er forholdsvis rettlinjet og åpen. Dalsidene når opp i fjellpartier med topper på over 700 moh. Nordfoldas nedbørfelt karakteriseres av et landskap der fjellene når opp mot 1000 moh. Oppe på høyfjellsplatået ligger mange små vann og tjern. Store deler av feltet er INON-registrert. Dette gjelder særlig Nordfolda. Nedre deler har noe inngrep.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Høylandet, Namskogan
Vernetidspunkt: 2005 (Suppl)
Areal:  233 km²

Største vann: 
Nonsvatnet
1,5 km²: 718 moh.

Høydenivå: 
927-0 moh.