Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

307/1 Rennselelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er viktige deler av et særpreget landskap på kalkholdig berggrunn. Karst- og grottesystemer, botanikk og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Utfyller nasjonalpark. Viktig for friluftslivet.

Elva kommer ut av fjellet til venstre i bildet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Rennselelva har kilder i fjellområder nordøst i Nord-Trøndelag og drenerer til Huddingsvatn som drenerer til Sverige.

Flere elver renner ned i det markerte bekkenet som Raentsere (Rennselelvvatn) danner. Frodig fjellbjørkeskog med turt og tyrihjelm i undervegetasjonen dominerer i nedbørfeltet. På grunn av kalkholdige bergarter, finnes kalkkrevende planter som reinrose. Den kalkholdige berggrunnen gjør også at rennende vann har gravd ut grotter og forsenkninger. Flere steder går elver og bekker i underjordiske løp. Slikt karstlandskap er en særpreget vassdragsrelatert landsskapstype med relativt liten utbredelse i Norge. Fuglefaunaen er også artsrik.

Samiske offerplasser og "Saivo-fjell", hellige fjell, viser deres sentrale plass i samisk kulturhistorie. Rundt Rennselelvvatn og ovenfor ligger flere gammer, tufter og samleplasser knyttet til reindriften. Feltet er fremdeles viktig for reinbeitet.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Lierne
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal:  63
km²
Største vann: 
Raentsere
4,8 km²: 541moh.

Høydenivå: 
1181-541 moh.