Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

308/1 Sørlivassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Beliggenhet øst i Trøndelag. Vassdragets elver og til dels store vann er viktige deler av et rolig landskap. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område. Ligger mellom og delvis i nasjonalparker og reservat, og utfyller disse. Viktig for friluftsliv, reindrift og samiske interesser.

Øvre del av Lengingen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Sørlivassdraget utgjør den øverste del av Indalselven som renner ut i Bottenhavet nord for Sundsvall i Sverige. Vernet omfatter vassdragets nedbørfelt på norsk side. Dette inkluderer nedbørfeltet til Grøvåa med Stuguvatnet som løper sammen på svensk side av grensen.

Hovedvassdraget karakteriseres av en nesten sammenhengende rekke av store innsjøer med Rengen som den største. Totalt dekker innsjøer 6 % av nedbørfeltet. Av store sidevassdrag nevnes Innerdalsåa med kilder i Gressåmoen nasjonalpark. Hovedløpet har lite fall, og terrenget heller jevnt ned til vannene. Vassdraget har store naturvitenskapelige kvaliteter. Området er verdifullt for studier av isavsmelting og geomorfologiske prosesser. De biologiske verdiene er betydelige. Deler av landskapet preges av store barskoger og myrer, og flere sjeldne fuglearter er registrert. Dette har blant annet sammenheng med at vassdraget ligger så langt mot øst. Feltet er rikt på kulturminner og flere av de samiske kulturminnene regnes som sjeldne. Store deler er INON-registrert og store deler ligger i nasjonalparker.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Lierne, Snåsa
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Areal:  1217
km²
Største vann: 
Rengen
21,5 km²: 345 moh.

Høydenivå: 
1390-345moh.