søk

Vernegrunnlag: Urørthet. Et større naturområde med flere vassdrag som er viktige deler av landskapet. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Børgefjell ble vernet som nasjonalpark allerede i 1963. Ved behandlingen av St.meld. nr.26 (1968-69) ble Børgefjell trukket frem, og både komiteen og Stortinget forutsatte at Børgefjell bevares "uberørt av regulering og utbygging". Verneobjektet Børgefjell ble tatt inn i verneplanen i 1973 (Verneplan I). Deler av objektet lå den gang innenfor Vefsnas nedbørfelt. I forbindelse med at Vefsna ble tatt inn i verneplanen i 2009, er denne delen overført til Vefsna.