Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

144/2 Urdvollelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver , myrer og vann er viktige deler av et kontrastrikt landskap med kort avstand fra bart fjell til frodig lavland. Elveløpsformer, botanikk og vannfauna, særlig anadrom fisk er viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for reindrift og samiske interesser.

Glømvatnet. (Foto: Arne T. Hamarsland, juli 1985)

Urdvollelva ligger på østsiden av Tosenfjorden, og renner ut i denne i ytre del, få km nordøst for Hellstad.

Avstanden fra høyfjellet i øst og til fjorden er kort, ca 6 km. Terrenget er stedvis bratt. Høyeste topp, er Granbostadtinden, 1043 moh. Berggrunnen har en variert sammensetning, med granitt i høyfjellsområdene. I høyfjellet ligger en rekke småvann i et åpent fjellandskap med avrundede former.

Flere sideelver renner renner fra høyfjellet og bratt ned i den øst-vest gående dalbunnen. Nederst i denne ligger det største vannet Glømvatnet på 1,1 km2 , 142 moh. Ved enden av vannet dreier hovedelva mot nordøst og følger strøkretningen til Urdvollan hvor elva svinger mot vest og faller ned i det 0,6 km2 store Urdvolvvatnet, bare 8 moh. Urdvollvatnet er adskilt fra Tosenfjorden ved en kort elvestrekning, ca 200 meter lang.

Det er store kontraster mellom de frodige dalbunnene og de høyereliggende fjellområdene. Elva går vekslende mellom stryk og rolige partier. Det finnes en rekke større og mindre vann samt en del myrområder. Alle tre arter av anadrom laksefisk har gode bestander. Her finnes bl.a. Norges sørligste anadrome røyebestand. Bergartsskillet gjenspeiles i vegetasjonen og både fattige og rike vegetasjonstyper er representert. I vest finnes områder med rik vegetasjon, som høgstaudegran- og bjørkeskog, godt utviklede flommarkskoger, bekkekløfter og rasmarker. Enkelte områder er viktige for våtmarksfugl.

Skoggrensen ligger 150-300 moh. Det reindriftsamiske kulturmiljøet viser en kontinuitet i bruken av området i et langt tidsperspektiv og området er i dag meget viktig for reindriften. Mangfoldet av kulturminner fra flere epoker gir området høy identitetsverdi. .

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Bindal
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Vassdragsnr: 144.5Z
Areal: 63 km²

Største vann: 
Glømvatnet: 1,2 km²: 142 moh.

Høydenivå: 
1043 - 0 moh