Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

149/1 Vassdrag i Indre Visten

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Vassdragets elver og vann er viktige deler av et kontrastrikt landskap med store høydeforskjeller og kort avstand mellom fjell og fjord. Elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Bønåvatnet. (Foto: Arne T. Hamarsland, aug. 1983)

Vassdragene i Indre Visten omfatter alle vassdragene som renner ut i Vistenfjorden øst for stedet Visten i Vevelstad. På nordsiden av fjorden renner Bønnåga ut, mens Søndre og Nordre Austerfjordelv renner ut i selve fjordbunnen. Ved Aursletta på sørsiden av fjorden renner Lakselva og Sæterelva ut. Begge elvene munner ut i Lakselvvatn hvor floa så vidt når inn. I tillegg kommer noen mindre bekker på sørsiden ved Langvågen og Bjørnvikleira.

Lakselvdalen, Sæterdalen og Bønnådalen har innbyrdes en svært forskjellig fordeling av vegetasjonstyper. Frodige vegetasjonstyper dekker et lite areal i Sæterdalen, men betydelige arealer i de to andre dalførene. Barskog, mest gran og noe lauvskog, dekker nedre deler, mens store arealer ellers domineres av bart fjell. Vegetasjonen gjør feltet rikt og variert. Enkelte av artene og vegetasjonstypene er sjeldne i Nordland.

Vassdraget har en ganske artsrik hekkefauna av våtmarksfugl. Særlig langs Sæterelva finnes en fuglerik kantskog. Store ornitologiske interesser er knyttet til rovfuglfaunaen. Foruten kongeørn og havørn hekker flere truede fuglearter. Terrenget har stor småviltbiologisk interesse. Alle de fem hønsefuglene er representert. Lakselvvatn er en helt spesiell innsjø ved at det har et ca. 10 m tykt lag av ferskvann over sjøvann. Det medfører at det lever både marine‑ og ferskvannsorganismer i vannet.

Det har vært ulike typer samisk ressursutnytting over et lengre tidsrom, og her er kulturminner etter samisk reindrift. Samlet er kulturminnene av stor verdi, knyttet til ulike gruppers bruk. Det godt bevarte sagbruket ved Bønnåga er et sjeldent kulturminne med funksjonell tilknytning til elva.

Visten har høy verneverdi knyttet til geologisk mangfold, ornitologi, botanikk og ferskvannsbiologi. Vassdragene er godt egnet som naturtypeområde for Helgelandskysten og er praktisk talt ikke påvirket av større tekniske inngrep, selv om omfattende hogst er gjennomført i Seterdalen-Laksmarkdalen.

Området er egnet for flerdagersturer og friluftslivaktiviteter i villmark, men brukes mest til fotturer, bærturer, jakt og fiske. Ved vernet ble det lagt spesiell vekt på at feltet inneholder flere vassdrag som renner upåvirket fra kilde til fjord og er godt egnet som type‑ og referanseområder. Laksmarkdalen Naturreservat ligger sørvest i feltet

De største nedbørfeltenes arealer: Lakselva, 179 km2. Bønnåga, 48,5 km2. Sæterelva,

 

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune:
Vevelstad, Vefsn, Brønnøy
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal, totalt: 310 km²

Største vann: 
Søre Vistvatnet: 2,3 km²: 555 moh.

Høydenivå: 
1239 - 0 moh