Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

152/1 Fusta

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentralt i et variert og kontrastrikt landskap med både høyfjell og lavland. Elveløpsformer og myrområder inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv og rekreasjon.

Fustvatnet tatt mot Mjåvatnet. (Foto: Arne Hamarsland, juli 1985)

Fustavassdraget består av to hovedgrener. Fusta fra Korgfjellet i nord og Herringelva fra sør. Begge løper ut i Fustvatnet. Elva har utløp i Vefsnfjorden ca. 7 km nord for Mosjøen.

Fustavassdraget er variert og kontrastrikt. Berggrunnen er skiftende, med variasjon i topografi og vegetasjon. I øst dominerer et fjellmassiv med flere topper som når opp mot 1350 moh., og med tydelige spor etter botnbreer. Mot vest blir massivet innrammet av de to hovedelvene, Fusta fra Korgfjellet i nord og Herringelva fra sør. Begge løper ut i Fustvatnet. Elva har utløp i Vefsnfjorden ca. 7 km nord for Mosjøen. I Fustadalen er det flere store innsjøer hvor Fustvatn er det største.

Ned mot Fustvann går elva i store meandre. Herringelva som kommer fra sør, har vekslinger mellom trange kløfter, fosser og flotte meandre. Dalene er i stor grad oppfylt av løsmasser. Øvre marin grense i området er 140 moh. Dette har gitt fine terrasser.

Det er registrert en rekke fuglearter i feltet. Spesielt god er forekomsten av fugl knyttet til vann.

Feltet har betydelige verneverdier knyttet til naturfagene. Geofaglig ligger verdiene i variasjonen og mangfoldet av geologiske former. De er instruktive og av stor pedagogisk verdi. Herringelvas løpsmønster med svært velutviklede meandre som er i stadig utvikling, dominerer denne del av vassdraget.

Vassdraget har godt med fiske. Det drives reindrift i nedbørfeltet.

Friluftslivinteresser er i særlig grad knyttet til Herringelvas felt, dels på grunn av de store opplevelseskvalitetene og det varierte og særpregede landskapet. Feltet er lett tilgjengelig og brukes mye av Mosjøens befolkning. Innerst i Herringbotn ligger Herringbotn Naturreservat der en stor myr er fredet på grunn av rikt fugleliv.

De lavereliggende delene av nedbørfeltet er kulturpåvirket med gårder og veier. Flere store kraftlinjer krysser feltet, E6 går opp langs Fustvatn og Luktvatn og over Korgfjellet. Det er utført sikringstiltak langs Kjerringhalselva og Luktvasselva.

Fotoside:

152-1_Fusta_Luktvatnet_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Vefsn, Hemnes
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 152.Z
Areal: 544 km²

Største vann: 
Fustvatnet, 11 km², 39 moh.

Høydenivå: 
1556 - 0 moh