Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

154/1 Hestadelva

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på skogkledd øy i Helgeland. Vassdragets elver og vann er sentrale i et variert landskap der storformene domineres av kystfjell og strandflaten. Elveløpsformer, botanikk og fuglefauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Fra utløpsområdet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer).

Hæstadvassdraget er et kystvassdrag på den sørøstlige delen av øya Dønna. Vassdraget har utløp i Hæstadsundet, nord for Sandnessjøen.

Berggrunnen består av omdannende kambrosiluske bergarter, glimmerskifer og glimmergneis. Storformene er karakteristiske for kystsonen i Nordland. De tre store toppene Dønnmannen (858 moh.), Litinden (670 moh.) og Høgtuven (736 moh.) rager over den lave strandflaten. Hestadelva har sitt utspring på nordøstsiden av Høgtuven, og renner mot nordvest hvor både Finnbuvatn og Matstuvatn ligger. Fra Matstuvatn renner elva mot sørøst og renner ut i havet ved Hestad.

I nedre del har elva skåret seg gjennom glasifluviale avsetninger. Elva går skiftevis gjennom stille loner, og i større hastighet over blokkmateriale. I enkelte bakevjer er det avsatt finkornete sedimenter. Sedimettransporten er liten.

I forhold til andre undersøkte kystvassdrag i Nordland har vassdraget et relativt høyt antall plantearter, blant annet flere som ellers ikke er vanlige i Nordland. Nedbørfeltet er viktig som hekkeplass for fugl. Særlig er ospeskogene ved Finnbuvatn verdifulle som tilholdssted for spetter.

Hestadvassdraget har et viktig turterrreng og store landskapskvaliteter. Det brukes av folk lokalt og fra regionen. Det går skogsbilvei langs nedre deler av elva.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Dønna
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal: 11 km²

Største vann: 
Matsstuvatn: 0,2 km²: 63 moh.

Høydenivå: 
736 - 0 moh