Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

156/2 Glomdalselva

Vernegrunnlag: Urørthet. Breer, elver og vann har en sentral funksjon i et variert, kontrastrikt og svært særpreget landskap. Nedbørfeltet omfatter området mellom Svartisens østre og vestre del, samt breenes dreneringsfelt til dette. Vassdraget strekker seg dermed fra store bredekkede områder og ned til lavlandet. Aktive geologiske prosesser, elveløpsformer, isavsmeltingsformer, karstformer med grotter, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vassdraget utfyller et stort villmarksområde. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Elvestrekning mellom Glomdalsvatnet og Marmorslottet. Svartisen i bakgrunnen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2011).

Glomdalselva ligger i Nordland fylke. Sentrale deler av sørlige Svartisen inngår i nedbørfeltet. Elva har utløp til Glomådeltaet i nordenden av Langvatnet, nord for Ranafjorden.  

En stor del av vassdraget ligger mellom østre og vestre Svartisen, og breen henger i dalsidene. Høyeste punkt er Istinden, 1572 moh. Kontrastene er store. Glomdalen er et av Norges viktigste karst- og grotteområder. Blant annet renner hovedelva gjennom Marmorslottet. Området har også svært stort mangfold av aktive glasialgeologiske prosesser. Løsmassedekket er generelt sparsomt, men dalførene har breelv- og breelvavsetninger. Elveløpet er variert. Glomådeltaet, ved utløpet av elva, er et aktivt breelvdelta som drenerer en stor del av Svartisen. Store mengder sedimenter transporteres med elva og avsettes på deltaet. Nær breene er vegetasjonen mangelfull eller i tidlig etableringsfase. Sørover i vassdraget blir vegetasjonen rikere. I Glomdalen vokser bjørkeskog med høgstauder og med innslag av mer varmekjære arter. Ved Fisktjørna vokser gammel skog av nasjonal verdi. Karstlandskapet gir rike botaniske forhold. Glomådeltaets verdi for fuglelivet er av regional/nasjonal betydning. Dette er en av de viktigste innlandshekkelokaliteter for våtmarksfugl i trekkfunksjonen for Saltendistriktet, særlig som rasteområde under vårtrekket. Flere rødlistede fuglearter hekker eller har rasteområde i feltet.

De nordlige delene ligger innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.  I sør ligger Glomådeltaet landskapsvernområde og Fisktjørna naturreservat. Begge er knyttet til våtmark og aktive prosesser som styres av forhold lenger nord. Helheten i vassdraget, fra tidlig biologisk innvandring i nord, aktive prosesser og aktiv utvikling av våtmark og deltaområder med tilhørende biologisk aktivitet, gjør feltet særlig verdifullt som helhetlig vassdrag. Det store naturmangfoldet gjør nedbørfeltet til et attraktivt friluftsområde med variert bruk. Området er også viktig for reindriften, alle årstidsbeiter er representert. Mange og viktige drivingsleier krysser både hovedelva og sideelvene.

Store deler av vassdraget er vernet etter naturmangfoldloven

Fotosider:

156-2_Glomdalselva_Marmorslottet_fotoside.pdf

156-2_Glomdalselva_Nedre_elvestrekning_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Rana, Rødøy, Meløy
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Vassdragsnr: 156.CDZ
Areal: 215 km²

Største vann: 
Flatisvatnet: 3,1 km²: 295 moh.

Høydenivå: 
1572 - 44 moh