Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

157/2 Flostrandvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Kystnær beliggenhet nord i Helgeland. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og vegetasjonsfattig landskap med kort avstand fra høyfjell til dalbunn og videre til fjord. Elveløpsformer og aktiv utvikling i løsmasser inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Nedre del av vassdraget mellom Flostrandvatnet og utløpet i Sjona. (Foto: Arne Hamarsland, juni 1987)

Flostrandvassdraget ligger i Nordland fylke mellom Melfjorden og Sjona. Vassdraget drenerer mot sørøst og har utløp i Sjona ved Flostrand.

Det glasialt utformete landskapet er kontrastrikt, dalsidene stuper bratt ned i det 4,6 km lange og smale Flostrandsvatnet, bare 9 moh. Elva kommer fra et karrig, svakt hellende fjellandskap. Både Norddalen og den tverrgående Vesterdalen, som kommer inn ca en km før innløpet i Flostrandvatnet, har bratte dalsider.

Verneverdiene knyttet til geologisk mangfold er store. Selv om vassdraget er uten breer, er sedimenttransporten betydelig. Dette skyldes forvitring fra fjell og at elva stadig endrer løp og eroderer i løsmassene langs elva. Deltaoppbyggingen i Flostrandvatn er aktiv og formrikdommen stor. Deltaet er egnet for videre studier.

Nedbørfeltet brukes til tradisjonelt friluftsliv. Særlig den søndre delen er lett tilgjengelig. Flostrandvatn er et av Ranas mest besøkte fiskevatn. Utløpselva er forbygd mot flom, men er ellers lite påvirket av tekniske inngrep. Ved vernet ble dette vektlagt. Betydningen av å få representert rike og næringsfattige vassdrag i denne regionen ble også framhevet. Flostrandvassdraget representerer den næringsfattige typen.

Fotosider:

157-2_Flostrandvassdraget_landskap_fotoside.pdf

157-2_Flostrandvassdraget_Utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 157.
Areal: 33 km²

Største vann: 
Flostrandvatnet, 2,0 km²: 9 moh.

Høydenivå: 
1173 - 0 moh