Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

157/4 Stuvlandselva

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på øy nord i Helgeland. Vassdraget er sentralt i et kontrastrikt og glasialt utformet landskap med kort avstand mellom høyfjell og kyst. Elveløpsformer og aktive prosesser, isavsmeltingsformer, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Stuvlandselva ligger sentralt på øya Aldra. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2011).

Stuvlandselva ligger sentralt på øya Aldra like sør for polarsirkelen. Vassdraget har utløp i Stigfjorden ved Stuvland i nordvest.

Elva renner i et u‑formet dalføre som skjærer seg gjennom øya. Høye tinder rager opp på begge sider av dalføret. Elva har lite fall i øvre del, men i nedre del går den i strie stryk ned til utløp i sjøen. Løsavsetningene i dalen har fin utforming og har stor geofaglig interesse både vitenskapelig og pedagogisk. Løsmassene er avsatt som endemorener overdekket av elveavsetninger nedstrøms Stuvlandsvatn, omkring Botnevatn og som urer i liene.

Vegetasjonen er stort sett av den fattige typen, men lokalt er den rikere utformet med kalkkrevende urter og høystauder. Langs elva finnes ulike biotoper som medvirker til en svært variert fuglefauna. Hele øvre del av dalen betraktes som våtmark av betydning som hekkested for ender og vadefugl. I fjellene hekker flere sjeldne rovfugler. Stuvelandselva har mange interessante ferskvannsbiotoper med en ferskvannsfauna som er representativ for kystvassdrag i regionen.

Landskapet framstår som et velholdt kulturlandskap med jordbruksvirksomhet.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Lurøy
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 157.62Z
Areal: 6 km²
Areal alle vann:  0,4 km²
Største vann: Stuvlandsvatnet: 0,2 km²: 178 moh.

Høydenivå: 
967 - 0 moh