Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

161/1 Store Gjeddåga i Beiarelva

Vernegrunnlag: Elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt landskap med store høydeforskjeller mellom høyfjell og dalbunn. Berggrunn, elveløpsformer, fugleliv og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vassdraget utfyller et stort villmarksområde. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Fra Ramsgjelvatnet går elva i stryk og foss ned til dalbunnen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer)

Store Gjeddåga er en østlig sidegrein til Beiarelva og ble tatt inn i verneplanen sammen med Tverråga og Tollåga som også er sidegreiner til Beiarelva.

Sør i nedbørfeltet ligger Ramsgjeltinden, 1234 moh. Ramsgjelvatnet ligger sentralt i vassdraget og er det største i området. Fra vannet renner elva først i stryk til Litlevatnet, deretter i stryk og fossestryk ned til dalbunnen.

Vassdraget ligger i et landskap med store kontraster. Dette skyldes blant annet beliggenheten og store høydegradienter fra høyfjell til dalbunn (1234-30 moh).Geologiske strukturer og glasialgeomorfologiske prosesser har vært sterkt medvirkende til etablering av dagens landformer og utforming av dagens elveløp Elver og vann er en viktig del av naturverdien i området.

Feltet er del av et attraktivt i friluftsområde. Indre deler av nedbørfeltet ligger i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, og et område i nord ligger innenfor Gåsvatnan landskapsvernområde.

I nedre del har vassdraget gode oppvekstområder for laks, sjøørret og sjørøye.

Feltet har verdier knyttet til kulturminner, særlig samiske interesser og landbruk

Fotosider:

161-1_Store_Gjeddåga_Beiarelva_Litlevatnet_fotoside.pdf

161-1_Store_Gjeddåga_Beiarelva_Ramsgjelvatn_fotoside.pdf

.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Beiarn
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Vassdragsnr: 164.C1Z
Areal: 39 km²

Største vann: 
Ramsgjelvatnet, 2,4 km²: 308 moh.

Høydenivå: 
1234 - ca 30 moh