Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

161/2 Tollåga i Beiarelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver, vann og myrer er sentrale deler av et kontrastrikt landskap med store høydeforskjeller fra høyfjell via dalsider til dalbunn. Berggrunn med bl.a. karstområder, elveløpsformer, fugleliv særlig ved våtmark og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Vassdraget utfyller et stort villmarksområde. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Nedre Tollådalen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Tollåga er en østlig sidegrein til Beiarelva og ble tatt inn i verneplanen sammen med Tverråga og Store Gjeddåga som også er sidegreiner til Beiarelva.

I øvre del ligger høye fjell. Hovedelva renner mot nord de øverste ca. 30 km. Flere sideelver renner inn i hovedelva. Ved Bukkhågforsen dreier elva mot øst og går i fossestryk ned i øvre del av Tollådalen, ca. 600 moh. Tollådalen har her en sørsørøst-nordnordvest gående retning. Elva følger Tollådalen videre helt til utløpet i Beiarelva. Ved Skoglund, hvor elva fra Gamdalen kommer inn fra øst, dreier dalen mot nordvest. Elva går i kraftig foss og fossestryk (Storforsen) ned Tollåurda, gjennom kanjonen og videre ned til utløpet.

Landskapet er preget av store kontraster. Dette skyldes blant annet beliggenheten og store høydegradienter fra høyfjell til dalbunn. Geologiske strukturer og glasialgeomorfologiske prosesser har vært sterkt medvirkende til etablering av dagens landformer og utforming av dagens elveløp.  

I nedre del har vassdraget gode oppvekstområder for laks, sjøørret og sjørøye. 

Største delen av vassdraget ligger innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Bare de nederste ca. 10 km med tilhørende nedbørfelt ligger utenfor denne. Elver og vann er en viktig del av naturverdien i området. Vernet av Tollåga ivaretar sidevassdragets helhetlige naturverdi.

Tollåurda med elveløpet nederst i Tollådalen ligger utenfor nasjonalparken, men har stor opplevelsesverdi. Det går stier langs denne som blir jevnlig brukt, særlig av lokalbefolkningen. Tollådalen er viktig innfallsport til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det går vei til Skoglund, herfra går det flere stier inn i nasjonalparken.  

Det er svært store kulturminneinteresser langs vassdraget. Mange av disse er knyttet til spor etter samisk bosetning. For reindriften danner Beiarelva en naturlig grense mellom ulike årstidsbeiter. Tollådalen er et viktig kalvingsområde.

Fotoside:

161-2_Tollåga_Beiarelva_elveløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Beiarn
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 161.CZ
Areal: 234 km²

Største vann: 
Store Stolpevatnet, 0,28 km²: 561 moh.

Høydenivå: 
1234 - ca 50 moh