Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

161/3 Tverråga i Beiarelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt landskap med store høydeforskjeller fra høyfjell til dalbunn. Berggrunn med bl.a. karstområder, elveløpsformer, fugleliv og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Vassdraget utfyller et stort villmarksområde. Viktig for friluftsliv og reindrift. 

Rasteplass ved utløpet der elva etter en strekning med foss og fossestryk går i en liten foss, før denflater ut. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Tverråga er en østlig sidegrein til Beiarelva. Vassdraget ble tatt inn i verneplanen sammen med Tollåga og Store Gjeddåga som også er sidegreiner til Beiarelva.

I øvre del ligger høye fjell, delvis med små breer. Hovedelva renner mot nord de øverste 7-8 km. En mindre sørøstlig grein møter hovedelva innerst i Tverrådalen ca 500 moh. Flere mindre sidegreiner kommer ned fjellsiden og renner ut i elva i dalen. Fra dalbunnen er det 5-6 km videre til utløpet i Beiarelva. Tverrådalen er dyp og relativt flat i øvre del. Fra ca 260 moh går hovedelva i kraftig fossestryk ned til Beiardalen.

Landskapet er preget av store kontraster. Dette skyldes blant annet beliggenheten og store høydegradienter fra høyfjell til dalbunn. Geologiske strukturer og glasialgeomorfologiske prosesser har vært sterkt medvirkende til etablering av dagens landformer og utforming av dagens elveløp.

Største delen av vassdraget ligger innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Bare de nederste ca. 4 km med tilhørende nedbørfelt ligger utenfor denne. Elver og vann er en viktig del av naturverdien i området. Vernet av Tverråga ivaretar sidevassdragets helhetlige naturverdi. 

Tverrådalen er viktig innfallsport til  nasjonalparken. Det går bilvei til Beiarstua som ligger ved utløpet. Hytta er mye brukt i friluftsammenheng. Herfra går sti inn i nasjonalparken.  

Fotoside:

161-3_Tverråga_Beiarelva_fossestryk_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Beiarn
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Vassdragsnr: 161.EZ
Areal: 55 km²

Største vann: 
Unavnet vann i sør, 0,2 km²: 972 moh.

Høydenivå: 
1364 - ca 110 moh