Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

162/1 Valnesvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Vassdragets elver, myrer og vann er sentrale deler av et særpreget landskap som er styrt av en veksling av en veksling av harde og bløte bergarter. Elveløpsformer, botanikk, fugleliv og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Valnesforsen og vassdraget nedstrøms denne. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Valnesvassdraget har utløp i Trongsmoget i Saltfjorden ca. 15 km sør for Saltstraumen.

Elva har to hovedgreiner. Begge renner ut i Valnesvatn som er største innsjø i feltet. De høyeste fjelltoppene ligger i øst, mens formene er mer avrundet i nord. Betydelige arealer har snaufjell. Ved utløpet til fjorden ligger Valnesfossen som er et framtredende landskapselement.

Fjellsidene og liene er bratte. Skog er utbredt og består hovedsakelig av bjørkeskog og dels bjørk iblandet furu.  Floraen i feltet er rik og mangfoldig, og i alt er det påvist ca. 300 karplanter. Spesielt verdifullt og sårbart er Urskarområdet hvor det er påvist 12 forskjellige orkidéarter. Den sørvendte lia i nordenden av Valnesvatn har kalkkrevende og varmekjær furu- og bjørkeskog. I Valnesvatn og våtmarkene i sør er det påvist flere ande- og vadefuglarter. Det er først og fremst hekkende og mytende fugler som holder til langs vassdraget.

Kystriksveien krysser feltet i vest, følger vestsiden av vannet og passerer Valnesfossen. Valnesvassdraget har stor betydning som utfartsterreng for befolkningen i Bodø-regionen.

Fotosider:

162-1_Valnesvassdraget_fossen_fotoside.pdf

162-1_Valnesvassdraget_Valnesvatnet_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø, Beiarn
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 162.1Z
Areal: 70 km²

Største vann: 
Valnesvatnet, 4,9 km²: 121 moh.

Høydenivå: 
1155 - 0 moh