Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

162/2 Lakselva u Rognlielva (Misvær)

Vernegrunnlag: Vassdraget ligger i et rolig, avrundet landskap og har en sentral funksjon i et variert kultur- og naturmiljø med lange tradisjoner. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, karstformer og myr- og våtmarksområder med tilhørende botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv, reindrift og landbruk.

Kykkelvatn, 0,8 km2 ligger sentralt i vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Lakselva renner mot nord med utløp ved Misvær innerst i Misværfjorden.

Rolige, ubrutte linjer dominerer landskapet. Feltet har både urørte fjellområder med fine fjellvann og levende jordbruks-bygder. Vassdraget er variert både med hensyn til arter og naturtyper. I øvre del er elveløpet variert, med både små fosser,  fossestryk og rolige partier. Nedre del av elveløpet meandrerer, og ved utløpet er det utviklet munningsbanker. Her finnes kalkrike strandenger og brakkvannslommer.

Nedbørfeltet har lite løsmasser, men i det ligger avsetninger i dalføret. Breavsetninger med godt markerte sidemorener markerer isens utbredelse av en brearm ut Misværdalen i Preboreal tid (ca. 9000 år siden.). Denne prosessen med tilhørende avsetninger har vært viktige for dagens landskapsform og bruk av vassdraget. I noen kalksoner er det utviklet karakteristiske karstformer. I Sørdalen og Misværdalen er det godt utviklete fluviale akkumulasjonssystemer som elvesletter og deltaer. Forvitring er en betydelig materialkilde langs vassdragets sørlige partier.

 Laks og sjøørret går 11 km opp i elva.

Middels produktive vegetasjonstyper dominerer, men her er også rike til ekstremrike bakkemyrkompleks og våtmarker som er gode biotoper for fugl. Feltet har en viktig funksjon som raste- og venteplass for gressender og vadere under trekk. Flere rødlistede arter er registrert.

Nedre del av vassdraget går gjennom bebyggelse med omfattende inngrep. Det er bl.a. utført forbygningsarbeider i elva. 

Gåsvatnan landskapsområde bevarer et egenartet og vakkert naturlandskap. Loddvatnet er naturreservat for våtmarksfugler. Vassdraget har både lakse- og innlandsfiske. Friluftsinteressene er store. Det urørte fjellområdet er mye brukt til turer hele året og er en sentral innfallsport til Saltfjellet. Feltet er rikt på varierte kulturminner som viser norske og samiske tilpasninger over lang tid. Dagens reindrift driver helårsdrift i regionen. Det går viktige drivingsleier på tvers av elveløpet flere steder.  

Fotosider:

162-2_Lakselva_Misvær__øvre_del_fotoside.pdf

162-2_Lakselva_Misvær__Kykkelvatnet_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommuner: Skjerstad, Beiarn, Saltdal
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Vassdragsnr: 162.7Z
Areal: 158 km²
Største vann: Store Gåsvatn 2,2 km²: 555 moh.
Høydenivå: 836 - 0 moh