søk

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er sentralt i et visuelt attraktivt og variert landskap. Fungerer som restfelt i et ellers tungt vannkraftutbygget område. Viktig for friluftslivet.

Store Tverråga er sammen med Villumselva sidevassdrag til Sulitjelmavassdraget. Vassdraget har utløp 7 km lenger vest i Skjønståelva.

Fra fjellpartiet og ned i dalen har elva et fall på drøye 500 m. Med unntak av sparsom hyttebygging er de to nedbørfeltene tilnærmet urørte, mens resten av vassdraget er sterkt regulert. Berggrunnen er variert med blant annet skifer og granitt i veksling. Det gir et variert landskap med rik og spennende flora.

Fjellpartiet er kjent som et fint jakt- og turterreng. Enkleste adkomst er fra Jacobsbakken.