søk

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt landskap. Fungerer som restfelt i et ellers tungt vannkraftutbygget område. Viktig for friluftslivet.

Villumsvatn (Foto: Arne Hamarsland, aug 1987)

Villumselva er sammen med Store Tverråga, sidevassdrag til Sulitjelmavassdraget. Elva kommer fra Villumsvatn og Skurotavatn på fjellplatået sørvest for Sulitjelma og har utløp i Langvatn, 5 km vest for Sulitjelma. Fra fjellpartiet og ned til dalen har elva et fall på drøye 500 m.

Berggrunnen er variert med blant annet skifer og granitt i veksling. Det gir et variert landskap med rik og spennende flora.

Fjellpartiet er kjent som et fint jakt- og turterreng. Enkleste adkomst er fra Jacobsbakken. Med unntak av sparsom hyttebygging er de to nedbørfeltene tilnærmet urørte, mens resten av vassdraget er sterkt regulert.