søk

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet nord i Lofoten. Vassdraget er deler av et særpreget og kontrastrikt landskap med kort avstand mellom alpine fjell og havet. To relativt store vann ligger på den karakteristiske strandflaten og er sentrale i vassdraget. Stort biologisk mangfold knyttet til fuglefauna. Viktig for friluftslivet.

Urdvatnet ligger på strandflaten. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Urdvassdraget ligger i Lofoten, nord på Vestvågøy ca. 20 km nordøst for Leknes. Elva renner mot nordvest og har utløp i Norskehavet ved Vestresand.

Nedbørfeltet er et lavfjellsvassdrag. I øst rager steile fjellsider opp mot Sletthaveren 538 moh., som markerer grensen mot det også vernede Bøvassdraget i øst. Vannene Urdvatn og Hauklandsvatn ligger på strandflaten bare 3 moh. Landskapet har en åpen karakter med fri utsikt mot nordvest. Kystvassdraget representerer det typiske for små vassdrag i denne type landskap.

Grunnfjellsbergarter dominerer. Løsmasser finnes som skredmateriale, noe på strandflaten, men mest i store urer ved fjellfoten i øst.

Bjørk og rogn er de eneste treslagene og vegetasjonen er artsfattig. I et drag på østsiden av vannet finnes noe mer krevende arter. Feltet har en interessant og mangfoldig fuglefauna. Det er også registrert hekking av sjeldne rovfugler i tillegg til boltitt som er sjelden i landsdelen. Oter har sannsynligvis tilhold i området.

Vassdraget er lett tilgjengelig.

Fotoside:

180-2_Urdvassdraget_Hauklandsvatn_fotoside.pdf