Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidevassdrag til øvre Otta i Gudbrandsdalslågen i Glomma. Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og variert landskap med høyfjell og markert dal. Elveløpsformer med tilhørende aktivt fluvialt system, isavsmeltingsformer og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier.Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til utløpet.

Terrasser i øvre del av nedbørfeltet. (Foto: Jon Arne Eie)

Skjøli er vestlig sideelv til Øvre Otta og.ligger nord for Bøvri. Vassdraget har utspring fra et lite vann på vannskillet mot vest, og renner nordøstover til den ender i Otta ved Sjåk.

Nedbørfeltet er svært lite preget av menneskelig virksomhet. Det er bare anlagt stølsvei inn til Heimste Lundadalsseter en mils vei innover dalen. I de aller nederste delene er det noe jordbruksaktivitet.