Vernegrunnlag: Vestlig sidevassdrag til Vangsmjøsa til øvre Begna i Drammensvassdraget. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap i høye fjellområder. Elveløpsformer, geomorfologi og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers godt vannkraftutbygget område.

Elva går i en markert foss før utløpet i Vangsmjøsa. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010)

Rudøla grenser inn til Otrøelvas felt. Elva starter ved Vardhovdtinden 1 456 moh. og ender i en markert foss i Vangsmjøsa ved Øye. Elva går gjennom en hengende u-dal hvor flere sideelver løper sammen og danner Rødøla. Dalen har vært seterdal og dekkes i dag av fjellbjørkeskog med lyngvegetasjon i bunnen. Langs elva er vegetasjonen frodigere, og rogn, hegg og osp vokser i de nedre delene. Hensynet til friluftslivet i tillegg til at Begna og mange av sidevassdragene tidligere var utnyttet til kraftproduksjon, var begrunnelsen for vernet.