Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

035/2 Norddalsåna

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et variert heilandskap fra fjell til fjord, preget av berggrunnstrukturen og store avsetninger. Elveløpsformer med tilhørende aktive prosesser, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Norddalsåna renner ned i forsenkningen midt i bildet. Hoveddelen av vassdraget ligger i fjellområdet bak til venstre. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

Norddalsåna ligger mellom Hylsfjorden og Jøsenfjorden, og med utløp ved Erfjord i Erfjorden. Nordalsåna og Hålandselva er nabovassdrag og representerer sammen med Vormo, et heiområde uten større tekniske inngrep. De er del av et større friluftsterreng som ligger i et restområde med omfattende kraftutbygging både i nord og øst.

Høydeområdene i nord, øst og sør består i hovedsak av gneis og har mye bart fjell. Dette småkuperte kollelandskapet ligger 600-800 moh og er rester av det kaledonske skyvedekket. Fra det øverste vannet, Raudvatnet 665 moh., renner hovedelva i en bue via Krokavatnet til Neststølsvatnet som ligger sentralt i vassdraget. Herfra renner Boglandselva i sørvestlig retning. Nedstrøms Norddalsvatnet heter elva Norddalsåna. Den har skåret seg dypt ned i berggrunnen og har et kraftig fall ned mot fjorden. Nedre deler har stedvis mindre partier med kambrosilurske bergarter. Dette har resultert i at det er dannet brattkanter, godt synlige i landskapet. Her ligger også avsetninger som store randmorener og andre landformer. Den fluviale aktiviteten er betydelig og elva har utviklet et fint delta i Norddalsvatn. Vegetasjon og fauna er typisk for denne type natur.
Friluftsinteressene, men også naturfaglige verdier var begrunnelsen for vernet. Store deler er INON-registrert.

Fotoside:

035-2_Norddalsåna_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Hjelmeland, Suldal
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal:  22 km²

Største vann: Nesstølsvatnet
0,4 km²: 556 moh.

Høydenivå: 815-0 moh.
Landskap, egenskaper: Variasjon, Bart fjell