Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

071/2 Nærøydalselvi u. Jordalselvi

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet, drenerer til Nærøyfjorden. Vassdraget, med markerte elvestrekninger stedvis i foss og fossestryk, er sentrale deler av et større, kontrastrikt fjordlandskap av internasjonal verdi. Kort avstand mellom høye alpine fjell og fjord. Berggrunnen, elveløpsformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av natutmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller landskapsvernområde.

Fra nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer)

Nærøydalselvi er omkranset av Vossos nedbørfelt i sør og renner ut innerst i Nærøyfjorden i nord. Jordalselvi er unntatt vernet.

Vassdraget som strekker seg fra bre til fjord, har få vann. Disse ligger i høyfjellet. Nærøydalen er kjent for sitt kontrastrike landskap og mange fosser. Dalen er breerodert og flere av sidedalene er hengende. Ved overgangene er det flere steder aktiv erosjon og det er dannet tilpasningsgjel. Her renner elvene i stryk ogg fosser. Dalsidene er bratte. Fosser og stryk i tilpasningsgjelene og som sideelver ned de bratte dalsidene er ofte godt synlige i landskapet og utgjør verdifulle landskapselementer. Dalbunnen er flat. Her ligger elveavsetninger, mens rasmateriale og ur dominerer i dalsidene. Raskjegler er markerte landskapselementer. Nedbørfeltet har et stort og variert geologisk mangfold med stor naturfaglig verdi. Dette gir landskapet store opplevelseskvaliteter.

De harde og næringsfattige bergartene gir en lite nærings krevende vegetasjon. Rikere lauvvegetasjon vokser langs elvene. Feltet har mange fuglearter med mye våtmarksfugl og en særlig rik rovfuglfauna. Dalbunnen er sterkt preget av jordbruksaktivitet, og beitetrykket i dalsidene er stort. Elva er laks- og sjøørretførende 10 km. Området er rikt på kulturminner som viser ulike typer ressursutnytting fra steinalderen fram til i dag.

Nedbørfeltet har et urørt preg. Det inngår i friluftsområder av nasjonal verdi, og brukes også mye både lokalt og regionalt. En av Vestlandets mest attraktive båt- og bilturistruter går gjennom Nærøyfjorden og -dalen. I den sammenheng er Stalheimsfossen og Sivlefossen framtredende landskapselementer og sentrale turistattraksjoner. Feltet er del av fjordlandskapet som ble tatt inn på World Heritage listen i 2005. Elva er sterkt forbygget ved Gudvangen. Ved Sivle finnes rester etter inntaksdam til et nedlagt kraftverk.  

 

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommuner: Aurland, Vik, Voss
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 071.Z
Areal: 182 km²
 
Største vann: 
Bjørndalsvatnet: 0,4 km², 1197 moh.

Høydenivå: 
1648 - 0 moh