Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

071/3 Nisedalselvi

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet, drenerer til Nærøyfjorden. Vassdraget, med markerte elvestrekninger stedvis i foss og fossestryk, er sentrale deler av et større, kontrastrikt fjordlandskap av internasjonal verdi. Kort avstand mellom høye alpine fjell og fjord. Elveløpsformer, skredavsetninger, isavsmeltingsformer og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Hele vassdraget ligger i landskapsvernområde.

Nisedalselvi munner ut på sørsiden av Nærøyfjorden. Vassdraget er lite, men strekker seg fra fjord til fjell og er uten tekniske inngrep. Elva renner i jevnt stryk. Mot fjorden har elva utviklet et imponerende gjel, godt synlig fra fjorden.

I dalen dominerer skred- og moreneavsetninger med flere raviner. Ved Ornes ligger en stor elvevifte.

Alle vegetasjonssoner fra lavland til alpin sone er representert og i de nedre deler er Styvi-Homlo landskapsvernområde fredet som et eksempel på et fjordlandskap. Vassdraget er del av fjordlandskapet langs Nærøyfjorden.

Hele nedbørfeltet ligger innenfor Nærøyfjorden landskapsvernområde

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Aurland
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 071.5Z
Areal: 16 km²

Største vann: 
0,1 km²: 1065 moh.

Høydenivå: 
1662 - 0 moh