Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

072/1 Undredalselvi

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget, med markerte elvestrekninger blant annet i foss og fossestryk, er stedvis sentrale deler av et større, kontrastrikt fjordlandskap med internasjonal verdi. Kort avstand mellom høye alpine fjell med breer og fjord. Elveløpsformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, isavsmeltingsformer, vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller landskapsvernområde ned til fjorden.

Foto: Per Einar Faugli

Vassdraget drenerer deler av fjellområdet mellom Nærøyfjorden og indre del av Aurlandsfjorden, en sørlig sidearm til Sognefjorden. Undredalselvi renner ut i Aurlandsfjorden ved tettstedet Undredal.

Undredalselvi renner i nordøstlig retning fra et stort flatt fjellparti med flere grunne vann ned til Aurlandsfjorden. Fra fjellplatået skjærer Undredalen seg ned med et trangt u‑formet tverrprofil med svært bratte fjellsider, og elva går i strie stryk.

Berggrunnen består vesentlig av harde bergarter. Vegetasjonen i selve Underdalen består hovedsakelig av beitepåvirket gråorskog nede på den trange dalbunnen. Dalsidene er meget bratte og sterkt utsatt for ras og snøskred. Dalenden mot Grindafletene er imponerende i sin dimensjon. Elveprosessene er meget aktive. Av spesielle biologiske kvaliteter kan framheves fuglefaunaen rundt Grindafletvatni og Undredalens bratte dalsider. De er helt dekket av skredmateriale, og det er utviklet store bestander med ulike typer av botanisk interessant rasmarksvegetasjon. Undredalen har verdi ved sine store formrikdom og muligheter for studier av nåtidens prosesser.

Vassdraget er en del av et større, lite berørt fjellparti mellom Voss og Sognefjorden. De kulturhistoriske verdier er store. Dalen er særlig rik på kulturminner fra nyere tid. Stavkirken, som er landets minste, er et sjeldent kulturminne.

Bosetningen er samlet nede ved fjorden, og det drives jordbruk.

Undredal er et viktig turterreng både for lokalbefolkningen og tilreisende.

Hele nedbørfeltet ligger innenfor Nærøyfjorden landskapsvernområde. 

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Aurland
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 072.1Z
Areal: 92 km²
 
Største vann: 
Grindafletvatn: 0,6 km², 1081 moh.

Høydenivå: 
1761 - 0 moh