Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

075/2 Mørkrisdalselvi

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Breer, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt landskap der store områder ligger i høyfjellet og avstanden ned til fjordbunnen er markert og kort. Elveløpsformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Restområde i et ellers godt vannkraftutbygget område. Viktig for friluftslivet.

Mørkri hører til de indre fjordstrøk i Sogn. Fra Vest-Jotunheimens breer mellom Jostedalen og Fortundalen renner elva ned mot Mørkrisdalen og ut i Lustrafjorden. Mørkri er et typisk høyfjellsvassdrag. De høyereliggende deler av nedbørfeltet preges av slake og avrundete former. Selve Mørkrisdalen framstår som en klar nedskjæring i fjellmassivet. Med unntak av Åsetvatnet (839 moh.) som ligger i en vestlig sidegren, er det få større vann i nedbørfeltet.

I fjellet domineres vegetasjonen av blålyngheier og vierkratt. Nedover i Mørkrisdalen vokser en frodig og variert lauvskog. Verneinteressene er betydelige. Mørkrisdalens skogsregion har en særdeles variert og rik vegetasjon av stor botanisk verdi.

Kulturminnene i feltet ligger nært knyttet til vann og er verdifulle, fordi de kan oppleves i et godt bevart natur- og kulturlandskap.

Nedbørfeltet ligger sentralt i Breheimen, og er et viktig turterreng med kjente turisthytter som Arntzbu og Fast. Bortsett fra de nederste 11 km, er vassdraget relativt urørt av veibygging og andre tekniske inngrep.

Åsetvatnet er et svært godt fiskevann, og det er en del setre og hytter rundt vannet. Elva har et høyt produksjonspotensial for laks og sjøørret.

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Luster
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 075.4Z
Areal: 279 km²

Største vann: 
Åsetvatnet: 1,8 km², 838 moh.

Høydenivå: 
2018 - 0 moh