Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

079/1 Tenndalselvi

Vernegrunnlag: Urørthet. Beliggenhet langs midtre del av Sognefjorden. Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap fra høyfjell til fjord. Tenndalsfossen ved utløpet er et markert og attraktivt landskapselement. Elveløpsformer, botanikk og fuglefauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Tennefossen ved utløpet er et markert landskapselement. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010)

Tenndalselvi har utløp i Sognefjorden. Som mange av vassdragene til Sognefjorden faller elva bratt ned mot fjorden og danner den flotte Tennefossen med et fall på 200 meter. Det går sti langs elva fra veien til fossen. I øvre deler er elva roligere og danner fine meandere.

Vassdraget har ikke bosetning, men de nedre deler har rester av gammelt kulturlandskap med styvede almer og slåttemark.

Den sørvendte eksponeringen gjør at lia består av edellauvskog med varmekjære treslag som alm, ask, hassel og eik og med en artsrik undervegetasjon med innslag av flere sjeldne planter. Her er det også et rikt fugleliv, blant annet med mange spettearter.

Fotosider:

079-1_Tenndalselvi_elvestrekning_fotoside.pdf

079-1_Tenndalselvi_utløp_fotoside.pdf

.

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Balestrand
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 079.3Z
Areal: 23 km²
 
Største vann: 
Buforvatnet: 0,01 km²: 1020 moh.

Høydenivå: 
1317 - 0 moh