Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

081/1 Engevikvassdraget

Vernegrunnlag: Lavlandsvassdrag langs kysten ved innløpet til Sognefjorden. Vassdraget er sentrale deler av et særpreget landskap styrt av berggrunnstrukturen. Botanikk og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Engevikvatn ligger i et vindu med devonske bergarter som ellers bare forekommer få steder i landet. For dette vestlige kystvassdraget fører det til et knudrete landskap med mye bart fjell og spredt lyngvegetasjon. Foto: Jon Arne Eie)

På nordsiden av Sognefjorden, på øya Sula ytterst i Sognefjorden, ligger Engevikvassdraget. Nedbørfeltets areal er bare 9 km2.

Landskapet preges av bare, avrundede fjellknauser med mange sprekker og hyller. I de mange smådalene som nedbørfeltet består av, er det stor variasjon fra myrdrag og små tjern til større vann. Hovedvannstrengen består vesentlig av det store og langstrakte Engevikvatnet (38 moh.). Mange små vann og tjern drenerer til hovedvassdraget.

Vegetasjonen består av spredte furubestander og lyngheier. I feltet er det også en del bart berg av devonsk opprinnelse. I de mange sprekkedalene veksler vegetasjonen mellom tørr og fuktig kystlynghei med overgangsformer til myr. Røsslyng og einer dominerer, men med innslag av klokkelyng.

Ved vern av Engevikvassdraget er også denne typen kystvassdrag representert i verneplanen. Klimatisk har det mye til felles med Dingja som ligger på sørsiden av inngangen til Sognefjorden.

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Solund
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 081.1Z
Areal: 8 km²
 
Største vann: 
Engevikvatnet, 0, 7 km²: 38 moh.

Høydenivå: 
569 - 0 moh