Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

084/1 Nausta

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver og mange store og små vann er sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap fra høyfjell til fjord. Dalen har et markert elvesystem og rike bygdesamfunn. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller landskapsvernområde ned til fjorden.

Fra nedre del av vassdraget. (Foto: Juli 2010, Sylvia Smith-Meyer, NVE)

Nausta har utløp på nordsiden av Førdefjorden.

Innerst og nordøst i feltet ligger høye fjell. Småbreer ligger i nordvendte botner. Særlig i fjellområdene er det mange vann. Dalen er typisk breerodert, men bergartene som består av granittiske gneiser og omdannede sedimentære og eruptive bergarter, påvirker både landformene og vegetasjonen sterkt. Store breelvavsetninger ble avsatt under isavsmeltingen, bl. a. i forbindelse med bredemte sjøer i det midtre dalpartiet. Elva følger dalutformingen, faller bratt ned i dalenden og renner rolig i dalbunnen hvor det største vannet, Vonavatnet, ligger. Nedover i dalen veksler elva mellom fosser, stryk og rolige partier. Feltet har flere sidevassdrag. Elvas varierende løpsform skaper liv i landskapet.

Flere myrområder regnes som spesielt verdifulle. Nedre deler er sterkt kulturpåvirket. Flere botanisk verneverdige forekomster/lokaliteter er registrert. Området rundt Vonavatn har god representasjon av våtmarksfugler. 

Vassdraget har en livskraftig laksebestand som er den mest tallrike i fylket, og med god og naturlig rekruttering.

Området er rikt på kulturminner gjennom et langs tidsrom. Landskap og kulturminner har nær tilknytning til vassdraget.

Det er jordbruksdrift og spredt bebyggelse i nedre del. I Åsedalen ligger et mikrokraftverk. Bygging av laksetrapper, terskler og forbygning langs elva er stedvis utført. Grønøyra naturvernreservat ligger i utløpsområdet. Øvre deler er del av et stort, sammenhengende område som er lite berørt av tekniske inngrep og typisk for ytre deler av fjellregionen. Feltet inngår i et område med "kvalifisert villmark". Dette representerer et variert og spennende landskap med naturgitte kvaliteteter som tilrettelegger for tradisjonelt friluftsliv. 

Fotosider:

084-1_Nausta_Naustdalsfossen_fotoside.pdf

084-1_Nausta_nedre_del_fotoside.pdf

084-1_Nausta_nedre_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Naustdal, Gloppen, Førde, Flora, Jølster
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 084.7Z
Areal: 278 km²
 
Største vann: 
Vonavatnet: 1,6 km², 466 moh.

Høydenivå: 
1390 - 0 moh