Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

085/1 Solheimsvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Brepåvirket, kystnært vassdrag i ytre Sogn. Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og særpreget landskap fra høyfjell til fjord. Særlig øvre deler er preget av berggrunnstrukturen. Dalføret har flere store vann. Elveløpsformer med tilhørende aktive prosesser, botanikk, fuglefauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Grønndalsvatn fyller nesten hele Grøndalen innerst i vassdraget. Fjellet stiger bratt opp til Ålfotbreen. Fra dalen sees de særpregete trappetrinns formasjonene der elva går i flere flotte fosser. (Foto: juli 2010 Sylvia Smith-Meyer, NVE)

Solheimsvassdraget har utløp innerst i Norddalsfjorden, øst for Florø. 

Ålfotbreen ligger i øvre deler og elva faller bratt ned i Grøndalen innerst i vassdraget der de to Grøndalsvannene fyller nesten hele dalen. Grøndalsvannene drenerer til Sunndalsvatnet, som er det største vannet i vassdraget. Herfra renner hovedelva mot vest, gjennom det langstrakte Solheimsvatnet til utløpet. 

Dette er et av landets mest nedbørrike områder. Berggrunnsstrukturen gir et særpreget landskap med markerte trappetrinnsformasjoner i fjellet. Dette er skråstilte lag av harde devonske bergarter. På hyllene er det små vann og skrinn vegetasjon. I de bratte skrentene mellom hyllene går elvene i flere fosser som er viktige landskapselementer. I nedre deler domineres landskapsbildet av mange og til dels smale vann, bundet sammen av korte og noe lengre elvestrekninger.

Tilgjengeligheten er god, men terrenget er tungt å gå i, også for turvante. Grøndalen danner utgangspunkt for turer til Ålfotbreen. I senere tid er det bygd flere hytter som er tilrettelagt for friluftsliv. Ålfotbreen er foreslått vernet som landskapsvernområde.

Dette er et av de få større vassdragene som drenerer fra Ålfotbreen og ikke er tatt i bruk til kraftproduksjon. Betydelige naturfaglige verneverdier, feltets egenart og relativt liten påvirkning av tekniske inngrep, var hovedbegrunnelsen for vernet, selv om det i skogsområdene er bygd flere skogsbilveier og drives skogsdrift.

Fotosider:

085-1_Solheimvassdraget_elvestrekninger_fotoside.pdf

085-1_Solheimvassdraget_Grøndalsvatn_fotoside.pdf

085-1_Solheimvassdraget_sideelv_Solheimsvatn_fotoside.pdf

085-1_Solheimvassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommuner: Flora, Bremanger, Gloppen
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 085.4Z
Areal: 117 km²
 
Største vann: 
Sunndalsvatnet: 1,6 km², 37 moh.

Høydenivå: 
1379 - 0 moh