Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

086/1 Vingelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Kystnært, lite vassdrag i ytre Sogn. Vassdragets elver og flere store vann er sentrale deler av et kontrastrikt og særpreget landskap med kort avstand fra høyfjell til fjord. Landskapet er preget av berggrunnstrukturen. Elveløpsformer, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers godt vannkraftutbygget område.

Flere vann ligger i øvre del av feltet. (Foto: Jarl Øvstedal, 1994)

Vingelva ligger i ytre fjordstrøk i Nordfjord. Elva har utløp ved stedet Vingelva, til sørsiden av Frøysjøen som er en sørlig inngang til Nordfjorden.

Nedbørfeltet har en nordøst-sørvestlig utforming og er sterkt styrt av berggrunnen. I nordøst og sørvest ligger slake fjellpartier, mens grensen mot vannskillet i sørøst er skarp. Sentralt i nedbørfeltet, mellom små, men steile høyder og knauser ligger flere vann og tjern, 404-360 moh. Mellom vannene flyter elva stille over små myrdrag og mellom furumoer. Herfra faller terrenget bratt mot utløpet i nord. Elva går i fossestryk nedover fjellsiden.

Ved gården Vingelven er det gjort steinalderfunn. Her ligger et helleristningsfelt med blant annet 25 dyrefigurer. Det må ses i sammenheng med det nærliggende helleristningsfeltet Vingen, et av de største i Nord-Europa. Feltet har ca. 1 500 figurer av ulike slag, dyr, mennesker og geometriske figurer. Hjort er det mest framtredende motivet. Bildene er trolig laget av veidefolk over en lengre periode i yngre steinalder. Vingen landskapsvernområde ligger delvis innenfor nedbørfeltet til Vingelva.

Vassdraget er nesten uten tekniske inngrep.

Fotoside:

086-1_Vingelva_fossestryk_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Bremanger
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 086.311Z
Areal: 11 km²

Største vann: 
Søndre Kovevatna: 0,3 km², 388 moh.

Høydenivå: 
940 - 0 moh