Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.04.2018

087/1 Ryggelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Beliggenhet i fjordområde nord i Sogn. Vassdraget er sentrale deler av et variert, glasialt utformet landskap med bratte dalsider og dalbunner fylt av vann. Elveløpsformer med tilhørende aktive prosesser, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Traudalsvatnet ligger i et av flere u-dalen i øvre del av vassdraget. (Foto: Juli 2010, Sylvia Smith-Meyer, NVE)

Ryggelva er et lite vassdrag som har utløp på sørsiden av Gloppenfjorden rett vest for Sandane.

De to hoveddalene har bratte fjellsider og flat bunn. Begge dalgrenene har terskler, trau og bratte u-formete tverrprofiler. Typisk er også flere større og mindre botner, for eksempel Breidalen og hengende daler som Langedalen. I fjellheimen er det flere endemorener som vitner om lokal glasiasjon i slutten av siste istid. På Rygg ligger en stor morenerygg som for det meste er begravd av finkornete, marine sedimenter. Denne har bestemt Ryggelvas løp i nedre deler. Her er det terrasser opp til marin grense.

Ved Vetleelva finnes rester etter elleve kvernhus og en sag. Kulturminner som ikke er så gamle, har også stor verneverdi. På flere av stølene er det svært godt bevart bebyggelse i et fint miljø. Stølsgrendene har sju til tretten støler med et stort antall sel og fjøs. Flere av dem er svært godt bevarte miljøer. Ved utløpsosene til Langedalsvatn og Traudalsvatn finnes to store naustanlegg. De ble brukt ved transport til og fra stølene og viser sammen med stølene hvilken stor betydning utmarka har hatt.

Vassdraget er vernet fordi det utgjør en viktig del av et landskap med særpregete og varierte landformer og verdifulle kulturminner. Friluftsliv er vanlig. Vassdraget ble også vurdert å ha verdi som type- og referansevassdrag.

Fotosider:

087-1_Ryggelva_friluftsliv_fotoside.pdf

087-1_Ryggelva_terrasser_nedre_del_fotoside.pdf

087-1_Ryggelva_Traudalsvatn_fotoside.pdf

087-1_Ryggelva_Traudalsvatn_landform_fotoside.pdf

087-1_Ryggelva_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Gloppen
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 087.1Z
Areal: 61 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Langedalsvatnet: 0,8 km²: 381 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1344 - 0 moh